Skip to content
Kezdőlap » A Csolnoki Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárhasználati házi szabályzata

A Csolnoki Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárhasználati házi szabályzata

A szabályzat hatásköre kiterjed a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő könyvtárhasználókra.

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE

 1. A könyvtárhasználót az 1997. évi CXL. tv. § 56. (2) paragrafusa alapján ingyenesen illetik meg a következő szolgáltatások:

– könyvtárlátogatás

– a könyvtár által kijelölt gyűjtemények helyben használata

– állományfeltáró eszközök használata

– információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

 

 1. 2. A könyvtári dokumentumok kölcsönzése és az előbbiekben nem érintett szolgáltatások  igénybevétele csak beiratkozás útján lehetséges.

 

 1. 3. Beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell közölni és igazolni:

– a beiratkozó   neve,

– anyja neve,

– születési helye, ideje,

– lakcíme

– személyi igazolvány  (külföldieknél   személyazonosító okmány) száma.

Az olvasó hozzájárulásával a foglalkozás és a munkahely adatait is rögzítjük. A személyi adatokat az olvasó által aláírt törzslap tartalmazza. A beiratkozás 18 éves korig szülői engedélyhez kötött (személyi lap kitöltésével).

 1. 4. A nyilvántartott adatokba csak a könyvtár tagja   – természetesen csak saját adataiba – és a könyvtár alkalmazottja tekinthet be. Más személy, szerv részére személyes adat  nem szolgáltatható ki, kivéve a vissza nem szolgáltatott könyvtári anyag és a hozzá kapcsolódó késedelmi díj érvényesítésére szolgáló hatósági, bírósági eljárást.
 2. 5. A személyi adatokban bekövetkezett változást a könyvtár tagja köteles bejelenteni a  könyvtárnak.
 3. 6. A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap. Az olvasójegy érvényességi ideje annak cseréjéig tart. Az olvasójegyet a könyvtár kicseréli, amennyiben az olvasó adataiban változás történik, vagy ha a kölcsönzési adatokra vonatkozó hely betelt. Az  olvasójegy értékét a beiratkozási díj tartalmazza, cseréje esetén a  könyvtár külön  díjat nem kérhet.
 4. 7. A könyvtárhasználó az olvasójegy elvesztését köteles bejelenteni a könyvtárnak.

A könyvtárhasználók további  kötelezettségei:

 • A könyvtár épületét, berendezését, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni. A rongálás szabálysértést vonhat maga után.
 • A könyvtár szabályait súlyosan megsértő olvasó az egyes könyvtári szolgáltatások igénybevételéből mindaddig kizárható, amíg tartozását (pénzbeli és dokumentum) nem rendezte.
 • Egyik ember könyvtárhasználati joga nem járhat a másik ember ugyanilyen jogának sérelmével. A könyvtárban rendezett öltözékben és fizikai állapotban lehet megjelenni és szolgáltatásait igénybe venni (mosdatlanul, hangoskodva nem lehet a szolgáltatásokat igénybe venni).

BEIRATKOZÁSI DÍJ A FELNŐTT ÉS A GYERMEK RÉSZLEGBEN

 1. A beiratkozásra kötelezettek a 16-69 éves korosztály. Számukra a beiratkozási díj: 600,- Ft/év. A beiratkozási díj 365 napra szól, a beiratkozás napjától számítva.
 2. Mentesülnek a díjfizetés alól a 16 éven aluliak és 70 éven felüliek.

A kölcsönzés szabályai:

Az olvasónál egyszerre 6 db könyvtári egység lehet. Kézikönyvtári állomány esetében egyedi elbírálás alapján. A helyismereti gyűjteményből csak a többpéldányos könyvek kölcsönözhetőek, egyéb hely-ismereti dokumentum nem adható ki.

A dokumentumok egy 30 napig lehetnek a könyvtárhasználónál, a lejárati idő előtt egyszer lehet hosszabbítani újabb 30 napra. Utána vissza kell hozni a dokumentumot.

Ha valaki a kölcsönzési határidő lejárta után szeretne hosszabbítani, az nem lehetséges.

A késedelmi díjat a könyvtári nyilvántartó rendszer számolja ki, a késedelmi díj naponta 1 forint dokumentumonként.

Eljárás késedelem esetén

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, telefonon, levél-ben, e-mail-ben, stb.) a 8. fejezetben feltüntetett késedelmi díjat, valamint az időközben fel-merült adminisztrációs és postaköltségeket köteles a könyvtár számára befizetni. A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár egy hetet vár az első felszólítás kiküldésével (kivéve: kéziköny, előjegyzett dokumentum). Ha a dokumentum nem kerül vissza az intézménybe, a könyvtár felszólítja a kölcsönzőt a könyvtári dokumentum visszaszolgáltatására.

I-II. felszólítás: a könyvtár felszólítja a kölcsönzőt a dokumentumok visszaszolgáltatására. Az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasók esetén a felszólítást a jótállónak kell elküldeni, és fel kell tüntetni a kölcsönzött dokumentumot és darabszámát. Amennyiben a kölcsönző a felszólítást követő két héten belül a dokumentumot visszaszolgáltatja, a postaköltség és a késedelmi díj megfizetése terheli.

Ha a dokumentumot újabb két hét eltelte után sem hozza vissza a kölcsönvevő, az intézmény egy harmadik felhívást küld ki részére (ill. ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának) tértivevényes levél formájában, melyben feltünteti azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel. Ez magába foglalja a késedelmi díj, az eddig felmerült összes postai valamint adminisztrációs költség összegét és a dokumentum ellenértékét. Az utóbbi megállapítása gyűjteményben elfoglalt érték szerint egyedi elbírálás alapján a feldolgozó könyvtáros döntése szerint történik. E levélnek figyelmeztetnie kell az olvasót arra is, hogy az intézmény a postára adástól számított 30. nap letelte után –ha a tartozás továbbra is fennáll– köteles bírósághoz fordulni abból a célból, hogy az a kölcsönvevőt az 1994. évi LIII. törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze. A 30. nap eltelte után a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el.

A TÉRÍTÉSHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOk

Másolatszolgáltatás:

Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról –amennyiben ez szerzői jogokat nem sért– használói részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat kér. Fénymásolás, fekte-fehér, A/4-es: 15 Ft/oldal

Nyomtatás:

A számítógépes hálózatról nyomtathatnak az olvasók. A nyomtatásért a könyvtár térítési díjat kér. A számítógépeken csak a könyvtár által ellenőrzött pendrive és CD használható.

Nyomtatás, fekete-fehér, A/4-es, 15 Ft/oldal

 

Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentum visszaküldésének díja az olvasót terheli.

Elveszett, megrongált dokumentum esetén: a dokumentum egy másik, azonos kiadású példányát kell az olvasónak beszereznie. Ha ez nem sikerül, a könyvtár a dokumentum forgalmi értékét, illetve másolási és köttetési díját kéri (ez a dokumentum eredeti árának többszöröse is lehet).

 

Kelt: Csolnok, 2020. november 2.

 

Mandusitz Zsuzsanna

igazgató